a

Help your business grow by creating your next online presentation with Cevian, a business virtuoso.

Recent Posts

Quick business execution 00 875 665 874 88 cevian@select.com
Back to top

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

EplusW Training en Organisatieadvies (verder te noemen EplusW), een activiteit van Engage&Work, houdt zich aan de professionele gedragsregels van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (OOA).

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

het bureau: EplusW, Training en Organisatieadvies (verder te noemen EplusW) dat in haar overeenkomst met de opdrachtgever naar deze voorwaarden verwijst.

de opdrachtgever: de contractpartner van het bureau.

de opdracht: iedere overeenkomst van EplusW tot het leveren van diensten aan de opdrachtgever.

voor adviseurs lees trainer, inleider, docent, adviseur, interim-manager, coach, consultant.

3. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot het leveren van diensten door EplusW.

4. Tot stand komen van opdrachten

De offerte van EplusW is gebaseerd op de informatie die EplusW door de opdrachtgever tot dan toe is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan EplusW heeft verstrekt. Indien geen geldigheidsduur is vermeld, is de offerte niet bindend tot het moment dat de opdracht schriftelijk aan EplusW is verstrekt en deze schriftelijk is geaccepteerd. Een mondelinge opdracht zal door EplusW schriftelijk worden bevestigd. Door bevestiging van de opdracht geeft de opdrachtgever te kennen deze bepalingen en voorwaarden te kennen en te accepteren.

5. Uitvoering opdrachten

EplusW zal zich inspannen de te leveren adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. EplusW zal de opdracht vanuit een professioneel onafhankelijke opstelling uitvoeren. Uiteraard zal EplusW met de opdrachtgever overleggen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. EplusW zal zich inspannen de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van EplusW worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die EplusW heeft verkregen en de medewerking die wordt verleend. EplusW kan niet van te voren tot in detail aangeven hoeveel tijd voor het uitvoeren van de opdracht nodig zal zijn. De resultaten van toepassing en gebruik van de door EplusW verrichte studies, verstrekte adviezen en verzorgde trainingen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van EplusW vallen. Ofschoon de opdracht door EplusW naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan EplusW derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door EplusW verrichte studies, verstrekte adviezen en verzorgde trainingen en workshops. EplusW heeft een inspanningsverplichting.

6. Verplichtingen opdrachtgever

De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die EplusW nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van EplusW zijn. Verder moet EplusW kunnen rekenen op de tijdige beschikbaarheid van de bij onze werkzaamheden betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever. De opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, alleen toestemming of opdracht in afstemming met EplusW.

7. Vertrouwelijkheid

EplusW is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. EplusW zal verder in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van belangen van de opdrachtgever. Evenzo zal de opdrachtgever, zonder instemming van EplusW, aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak en werkwijze of de rapportage van EplusW ter beschikking stellen.

8. Personeel

EplusW kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van een trainers of adviseurs- team wijzigen, indien EplusW meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Geen van de direct bij de opdracht betrokken partijen mag tijdens de uitvoering van de opdrachten binnen één jaar na beëindiging hiervan, personeel van de wederpartij in dienst nemen noch met dit personeel over indiensttreding onderhandelen zonder overleg met de wederpartij.

9. Aanpassing opdrachten

Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht. Zo nodig kan in dit geval aanpassing van de opdracht plaatsvinden. EplusW en opdrachtgever hebben beiden het recht van verdere voortzetting van de opdracht af te zien, indien de oorspronkelijk overeengekomen uitvoering door de gewijzigde omstandigheden aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt. Artikel 12 is in dat geval onverkort van toepassing. Bij voortzetting van de opdracht zullen aangepaste en nieuwe condities toegevoegd worden aan de de opdracht en daarmee één geheel vormen. Niet tijdige uitvoering van enig onderdeel van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij tevoren het specifieke belang van een bepaalde termijn door de opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en dit door ons schriftelijk is geaccepteerd.

10. Tarieven en kosten

In de tarieven van EplusW en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle normale secretariaatskosten inbegrepen. Kosten van cursusmateriaal en oplagen van notities, rapporten, e.d. zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. De kosten van derden, die EplusW ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan de opdrachtgever doorberekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van lonen en kosten, die EplusW noodzaakt tot tariefaanpassing, zal worden doorberekend. Reiskosten komen voor rekening van de opdrachtgever, net zoals de kosten van verblijf (overnachtingen bij meerdaagse programma’s) en maaltijden cq versnaperingen.

11. Betaling

Onze werkzaamheden worden op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen, zendt EplusW eenmaal per maand een (voorschot)factuur. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. In de honorariumberekening van EplusW zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot) declaratie 30 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 9 weken na de vervaldatum, kan EplusW de uitvoering van de opdracht opschorten. De opdracht is in financiële zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd binnen dertig dagen na ontvangst. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, is de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen te zijnen laste. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie, ongeacht de wijze van de tenaamstelling van de factuur.

12. Voortijdige beëindiging opdrachten

De opdracht kan voortijdig worden beëindigd indien één van beide partijen van mening is dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en opdrachtbevestiging en eventuele later schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van een maand worden aangehouden voor opdrachten met een doorlooptijd van meer dan twee maanden. Hiertoe zal uiteraard pas worden overgegaan wanneer is gebleken dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht zullen de tot dan toe verrichte werkzaamheden normaal worden vergoed. Opdrachtgever noch EplusW kan enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht. Ingeval één van de partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.

13. Annulering workshops, trainingen, seminars

Voortijdige annulering van overeengekomen opleidingsactiviteiten is tot één maand voor aanvang van de opleidingsactiviteit kosteloos. Bij annulering binnen 1 maand voor de geplande datum of bij het niet verschijnen van de deelnemers zijn de in de offerte geschetste kosten volledig verschuldigd. Tussentijds annuleren bij meerdaagse opleidingen is niet mogelijk; de opdrachtgever zal dan het totale, in de offerte overeengekomen bedrag, dienen te voldoen. EplusW behoudt zich het recht voor om geplande, zogenaamde open workshops en trainingen te annuleren bij onvoldoende deelname. EplusW kan indien nodig de locatie en/of datum wijzigen. De deelnemer heeft het recht om zonder kosten te annuleren indien een andere datum hem/haar niet uitkomt.

Annulering van opleidingsactiviteiten

Indien een opleidingsactiviteit door de opdrachtgever geheel wordt geannuleerd gelden de volgende annuleringskosten; Tot 30 werkdagen voor de geplande training kosteloos. Tot 15 werkdagen 50% van de overeengekomen kosten. Tot 10 werkdagen 100% van de overeengekomen kosten.

Verplaatsing van opleidingsactiviteiten

Indien een overeengekomen opleidingsactiviteit op verzoek van de opdrachtgever wordt verplaatst gelden de volgende annuleringskosten. Tot 30 werkdagen voor de overeengekomen/geplande datum kosteloos. Tot 15 werkdagen voor de geplande datum: 25% van het afgesproken tarief. Tot 10 werkdagen 30%. Tot 5 dagen 40%. Binnen 5 dagen 45% van de overeengekomen kosten.

14. Aansprakelijkheid

EplusW is alleen aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de uitvoering van de opdracht bij de opdrachtgever ontstaan, die het directe gevolg is van verwijtbare gedragingen van haar adviseur(s). De aansprakelijkheid van EplusW is beperkt tot de hoogte van het honorarium in de betreffende opdracht. Wij zijn niet aansprakelijk voor alle overige (gevolg) schade, noch voor schade geleden door derden; hiervoor vrijwaart de opdrachtgever EplusW. De toepassing en het gebruik van adviezen van EplusW zijn geheel voor risico van de opdrachtgever.

15. Intellectueel eigendom

Het auteursrecht, het recht van tekening of model of enig ander intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het advies dat wordt gegeven, berust bij EplusW. Opdrachtgever verkrijgt het recht op gebruik van dit eigendom binnen het organisatiedeel waarop de opdracht betrekking heeft.

16. Geschillen

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen de opdrachtgever en EplusW, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter. Op alle offertes en op alle opdrachten is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.

17. Algemene Bepalingen

Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor EplusW niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door EplusW zijn geaccepteerd.